Elektrik tarifelerine Kw/s kullanımına göre %18 ile 29 oranında zam yapıldı.

Sennaroğlu, 'elektrik'te atılacak adımları anlattı

Sennaroğlu, 3 ana, 12 alt başlıktan oluşan ve 18 Kasım itibariyle yürürlüğe girecek proje ile ilgili bilgi verdi

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu bu sabah Elektrik Kurumu  ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Sennaroğlu, KIB-TEK’in mevcut mali yapısına dikkat çekerek, “şu anki yapı ile yakıt alacak durumda bile değiliz, durum o kadar vahim” dedi.

Kısa, orta uzun vadeli adımların atılmasının şart olduğunu vurgulayan Sennaroğlu,  3 ana, 12 alt başlıktan oluşan ve 18 Kasım itibariyle yürürlüğe girecek proje ile ilgili bilgi verdi;GIDA, TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI ELEKTRİK ENERJİSİ ALANINDA YÜRÜTÜLECEK BÜTÜNLÜKLÜ PROJE

Sürdürülebilir bir toplumsal ve ekonomik yapı oluşturma temel vizyonu ile kurulan hükümetimiz, Elektrik enerjisi alanında hükümet programımızın da öngördüğü gibi; enerji maliyetlerinin düşürülmesi, arz güvenliği ve enerji verimliliğinin sağlanması hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Hükümetimiz bu çalışmalar çerçevesinde KIBTEK’in özerkleştirilerek yeniden yapılandırılmasını sağlayacak düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğine inanmaktadır.Bu kapsamda, KIB-TEK bünyesinde yürüttüğümüz mevcut durum tespiti çalışmamızda ulaştığımız bulguları öncelikle sizlerle paylaşmak istiyorum:

• Mevcut durumda, KIBTEK ve AKSA şirketinin ortak üretimleri ülkemizde ihtiyaç duyulan elektrik üretimini sağlamaktadır. Fakat, önümüzdeki yıllarda mevcut yapı ile ihtiyaç duyulan elektrik üretiminin karşılanamaması söz konusudur. Arz güvenliğini tehlikeye sokacak bu durum ise yeni yatırımlarla, üretim kapasitesinin artırılması ihtiyacını doğurmaktadır.

• Bir ikinci durum tespiti ise kurumun önünde duran mali tabloyla ilgilidir. Finansal açıdan KIB-TEK’in ciddi bir krizle karşı karşıya olduğu hepinizin malumu...

Gerek Kamu kurum ve kuruluşları,  gerekse gerçek ve tüzel kişilerden alacakların tahsilinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra kurumun maliyetlerinin altında fiyatlarla satış yaptığı tespit edilmiştir. Bu durum 2 yıldır UBP hükümetlerinin fuel-oil fiyatlarında ve Dolar kurunun artmasına karşılık hiçbir tedbir almamasından kaynaklanmıştır.

Kurumun giderlerinin katı olması ise bu krizi daha da derinleştirmektedir. Finansal sorunların aşılmasına yönelik önce kısa vadeli daha sonra ise orta ve uzun vadeli radikal adımların atılması şarttır.

Yeni yatırım ihtiyacını karşılarken de bu sorunun ciddiyetle değerlendirilmesi bir koşul olarak önümüzde durmaktadır.

Hükümetimiz, programına da uygun bir şekilde bu iki temel unsurdan yola çıkarak üç ana başlıkta toplanan ve 12 alt projeden oluşan bütünlüklü bir proje öngörmektedir. Söz konusu proje kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımları ortaya koyarken, enerji maliyetlerini düşürmeyi en öncelikli hedef olarak saptamıştır.

Öncelikli hedef maliyetlerin düşürülmesiyken arz güvenliği ve enerji verimliliğinin sağlanması gerekliliği de dikkate alınarak nasıl bir yol haritasının izlenebileceği noktasında tespitler yapılmıştır.
Hiç kuşkusuz KIB-TEK’in yeniden yapılandırılması, söz konusu hedeflerin bütünlüklü bir şekilde hayata geçirilmesi sürecinde önemli bir etken olacaktır.

Bu bağlamda, atılması öngörülen somut adımları da detaylarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum.

1. Elektrik enerjisi alanının yeniden yapılandırılması

a. Enerjiden sorumlu bakanlığın altında, enerji alanındaki vizyon oluşturma ihtiyacını karşılayacak, enerji politikalarını belirleyecek ve siyasetin hesap verebilirliğini mümkün kılacak bir yapılanmaya gidilecek ve gerekli kurullar oluşturulacaktır.

b. KIB-TEK, özerkleştirilerek; kendi içinde üretim, iletim ve dağıtımın her birinin verimli, sürdürülebilir ve arz güvenliğini geliştirecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

2. Elektrik arzının çeşitlendirilerek arz güvenliğinin artırılması

a. Konutlarda ve teknik imkânlar ölçüsünde; sanayide, turizm ve diğerlerinde çift yönlü sayaç uygulamasına geçilerek yenilenebilir enerji kullanımının özendirilmesi sağlanacaktır.

b. Konutlarda ve teknik imkânlar ölçüsünde; sanayide, turizm ve diğerlerinde yenilenebilir enerji kullanımını teşvik edecek bir program hayata geçirilecektir.

c. Ülkemizdeki enerji arz güvenliğinin ve devamlılığının sağlanması için sistemimizin enterkonnekte sisteme bağlanabilmesi için gerekli çalışmalar hızlandırılacaktır.

d. Elektrik arzının %20’sini karşılayacak şekilde yenilenebilir enerji yatırımları hayata geçirilecektir.

e. Elektrik santrallerinin daha verimli üretim yapması sağlanacaktır.

3. KIB-TEK’in mevcut alacaklarının tahsilâtının sağlanması, gelecekteki tahsilâtlarının etkinleştirilmesi ve borçlarının kapatılması

a. Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerin borçları 0-120 ay vadeyle yeniden yapılandırılacaktır.

b. Gerçek-tüzel kişilere ait borçlar 0-36 ay vadeyle yeniden yapılandırılacaktır.

c. Etkin bir biçimde tahsilât yapabilmesi için tüm abonelerin akıllı sayaç kullanacağı bir yapı oluşturulacaktır

d. Tarifelerin otomatik olarak güncelleneceği bir düzenleme hayata geçirilecektir.

e. Günün farklı saatlerinde farklı tarifelerin uygulanacağı bir düzenleme hayata geçirilecektir.

Hükümetimiz, üç ana başlıkta toplanan ve 12 alt projeden oluşan bütünlüklü projenin sorunsuz bir biçimde hayata geçirilmesi için üzerine düşen tüm görevleri ciddiyle uygulayacaktır.  Ancak, mevcut koşullarda zararına üretim yapmakta olan ve finansman sıkıntısı nedeniyle akaryakıt temininde dahi çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olan sürdürülemez yapıdan çıkış için ilk etapta KIBTEK aboneleri de dâhil olmak üzere ilgili tüm kesimlerin özveri göstermesi gerekecektir.

Mevcut sürdürülemez yapının orta ve uzun vadede rasyonelleştirilmesi sayesinde enerji maliyetlerinin düşmesi ve arz güvenliği ile enerji verimliliğinin sağlanması mümkün olacaktır. Bu bağlamda, bütünlüklü projenin eksiksiz uygulanabilmesi, elektrik enerjisi arzının aksamadan devam ettirilebilmesi ve gerekli finansman koşullarının sağlanabilmesi maksadıyla hükümetimiz tarifelerin son kez idari bir kararla yeniden düzenlenmesi kararını almıştır.

YENİ TARİFE

Yeni tarife oluşturulurken toplum kesimleri, sanayi, turizm, ticaret ve tarım sektörlerinin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alınarak düzenlenme yapılmıştır.

Tamamen fuel-oil’le çalışan santrallerimiz ve dövize bağlı maliyet yapıları dikkate alınarak toplumu tasarrufa yöneltmeyi öngören bir çalışma yapılmıştır. Bu doğrultuda;

1. Maktu ücretlere herhangi bir düzenleme yapılmamış fiyat artışı sıfır olarak uygulanmıştır.

2. Sosyal yardımla hayatını idame eden kesime ilave fiyat düzenlemesi yapılmayıp fiyat artışı sıfır olarak uygulanmıştır.

3. 50.011 konut abonemizin, 250 KWS ve altı elektrik kullandığı tespiti doğrultusunda bu dilime %18.42 fiyat artışı düşünülmüştür. Ancak yapılan düzenleme KWS’e yönelik olduğu için ve maktu ücret ile sokak aydınlatmalarına herhangi bir artış getirilmediği için bunun faturaya yansıması %13.63 olacaktır. (250 x .38 TL = 95 TL + 33 TL Maktu = 128 TL + 12.8 KDV = 140.8 TL

Yeni tarife fiyatıyla : 250 KWS x .45 TL = 112.5 TL + 33 TL Maktu = 145.5 TL +14.5 KDV = 160 TL olacaktır. Böylelikle 250 KWS’e gelen fiyat artışı %13.63 artışla 19.2 TL olacaktır.

4. Endüstri, turizm, ticaret ve tarım sektörlerine yapılan fiyat düzenlemesi % 15 ile % 18.42 seviyesinde tutulmuştur. Burada yine KWS ücretlerine 10 kuruşluk teşvik devam edecektir.

5. Sokak aydınlatma ücretlerine ilave fiyat düzenlemesi yapılmayıp fiyat artışı sıfır olarak uygulanmıştır.

6. Konut tarifelerinin 250 KWS ve üzeri dilimlerine sırasıyla %25, %28.85 ve %29.23 fiyat artışı öngörülmüştür. Buradaki amaç bu dilimlerde elektrik tüketimi yapan kesimleri bir miktar tasarrufa yönlendirmektir.

Yapılan yeni tarife düzenlemesinde maliyetlerin %100’ü karşılanmamış olup, KIB-TEK bünyesinde yapılacak teknik, mali ve idari düzenlemelerle, maliyetlerin düşürülüp orta vadede dengenin sağlanmasına çalışılacaktır.

Son olarak, diyalog ve katılımcılık ilkesine büyük değer atfeden hükümetimizin, bu alandaki çalışmalarında da toplumumuzdaki tüm ilgili paydaşların görüş ve önerilerine açık olduğunu hatırlatmak isterim.

Bu amaçla Enerji’den sorumlu bakanlık olarak, atılması öngörülen somut adımlara ilişkin tüm görüş ve önerileri değerlendirmek üzere tarafsız bir Sivil Toplum Örgütü tarafından yürütülecek bir Çalıştay’a ilgili tüm kadrolarıyla katılmayı taahhüt etmektedir. Böylesi bir Çalıştay’da ortaya konacak tüm görüş ve önerileri bakanlığımız, hükümet programımızda öngörülen hedefler ve mevcut durum tespitimiz çerçevesinde ele alacak ve söz konusu öneriler teknik ve finansman yönleriyle uygulanabilirlikleri oranında değerlendirilecektir.


YENİDÜZEN